Crime in Transport

Date: 10, June 2013
DAGLIGEN DRABBAS ÅKERINÄRINGEN AV KRIMINALITET

Vi har ca 7800 medlemsföretag och vi har i flera år påtalat för polis, andra myndigheter samt berörda ministrar att konkurrensen är snedvriden. Tillståndet är att likna vid doping där seriösa företagare tvingas tävla motdem som struntar i reglerna. Vi har indikationer på att mer än 20 % av marknaden för fjärrtransporter är
illegal. Det är en mycket hög siffra och visar på hur svårt det är för seriösa företagare att konkurrera. situationen är extremt svår när transportköpare är beredda att köpa transporter långt under rimligt marknadspris.

I sportens värld granskas deltagare noggrant, allt för att få så fair play, rent spel, som möjligt. Åkerinäringen behöver en egen dopingkommission, alla seriösa företagare välkomnar en sådan granskning och rensning. Den studie som nu
presenteras av en forskare i Lund är en viktig pusselbit i kartläggningen av branschen.

Den som köper transporttjänster har ett ansvar att köpa lagenliga tjänster. Beställare måste ta ett större ansvar för sina varutransporter och följa upp och kontrollera transporternas kvalitet.
Myndigheternas tillsyn måste skärpas. Det behövs fler poliser med kunskap om tung trafik. Åklagarmyndigheten behöver öka sin kompetens, vi behöver kort sagt fler domar. För om våra indikationer stämmer är ett av branschens stora segment - fjärrtransporter - helt satt ur spel.
Sveriges Åkeriföretag välkomnar verkligen den granskning som leder till förändring och förbättring för  alla duktiga och seriösa åkare som lägger ner en otrolig tid och kraft i sitt företag.